Общи условия

Общи условия

ЕТ „Профил – Г – Георги Маринов“ е търговец, вписан в Търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК: 831307304 със седалище и адрес на управление – гр.София, ж.к. „Левски – Г“, бл.28, вх.Б. Фирмата упражнява дейността си в съответствие със законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни.

ЕТ „Профил – Г – Георги Маринов“  притежава съответното Разрешение за търговия на дребно №2839/15.04.2010г. с лекарствени продукти по смисъла на чл. 229, ал.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина в аптека, намираща се на адрес: гр. София, бул. „Никола Жеков“ № 3, с ръководител маг. фарм. Милена Христова Хинова-Настева, притежаваща личен номер от регистъра на РФК София-Столична /УИН/ 2210001360.

ЕТ „Профил – Г – Георги Маринов“ е вписан под №28 в регистъра на ИАЛ "Списък на лицата, които извършват търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание".

ЕТ „Профил – Г – Георги Маринов“ е администратор на лични данни вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен номер 0039654/28.04.2009г.

Настоящата електронна страница, в т.ч. и приложенията й, поддържана от ЕТ „Профил – Г – Георги Маринов“, има само информационен характер. Полаганите усилия от наша страна, за осигуряване на достоверност и точност на представената информацията, гарантират актуалността и верността на същата, доколкото изхожда от нас или е предоставена по съответния законов ред от трети източник.

Настоящата страница няма за цел да рекламира продаваните лекарствени и други продукти, а е изцяло с търговска насоченост.

 

Отговорност

ЕТ „Профил – Г – Георги Маринов“  не носи отговорност за физически и морални проблеми вследствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него. Стремим се да предоставяме на своите клиенти максимално коректна и точна информация, но не даваме гаранция за надеждността, пълнотата или полезността на предоставената информация.                                                                                                                  

Приканваме Ви най-учтиво, да направите консултация  с КВАЛИФИЦИРАНО МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ преди да решите да използвате продуктите, предлагани чрез сайта или преди да решите да съобразите поведението си с публикуваните в сайта информационни карета и  коментари. Информацията за всеки един продукт е представена единствено като листовка за начина на използване на медикамента, предоставен от производителя. Достоверността и пълнотата на информацията не е гарантирана от страна на ЕТ „Профил – Г – Георги Маринов“. Информацията предоставена в сайта не препоръчва прилагането на самолечение на здравословни проблеми.

ПРИ ВЪЗНИКНАЛ ЗДРАВОСЛОВЕН ПРОБЛЕМ, МОЛЯ  НЕЗАБАВНО ДА СЕ КОСУЛТИРАТЕ С ВАШИЯ ЛИЧЕН ЛЕКАР, СПЕЦИАЛИСТ ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. В никакъв случай не възприемайте дадената Ви чрез сайта информация като абсолютно достоверна и правилна, въпреки, че се стремим да е такава.

Във връзка с казаното по-горе, ползвайки настоящия сайт, Вие сте наясно и се съгласявате с това, че ние не носим отговорност при евентуално възникнал риск или евентуално настъпили вреди, резултат от това, че сте ползвали съдържанието на сайта, без да съобразите с настоящите условия.

 

Защита на личните данни

ЕТ „Профил – Г – Георги Маринов“ е администратор на лични данни вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен номер 0039654/28.04.2009г

В базата данни на ЕТ „Профил – Г – Георги Маринов“  Вие получавате пълна защита на личната Ви информация. Ние използваме лични Ви данни единствено за да идентифицираме Вашия достъп до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Гарантираме, че личните Ви данни няма да бъдат предоставяни на трети лица, освен в случаите, когато законът го изисква.

 

Начини на плащане

В момента онлайн аптеката приема следните методи за плащане при пазаруване от сайта:

  • наложен платеж – стоката се заплаща, когато куриер я донесе на заявения от Вас адрес.

Разработваме и други методи за плащане, за да е по-удобно пазаруването при нас!

 

Рекламации

Потребителят може да откаже поръчката си преди тя да бъде подготвена за доставка чрез куриер или доставена на адреса , посочен от потребителя – чрез писмено изявление на office@aptekapliska.com. Потребителят има право, без да дължи обезщетение и без да посочва причина, да върне получената стока в срок до 14 работни дни, считано от деня на получаването й.В този случай потребителят трябва да върне стоката в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана, в съответствие с разпоредбите на чл.55 от ЗЗП.При неизпълнение на тези условия „Профил-Г” запазва правото си да откаже да приема върнатата стока и съответно да не възстанови сумата платена от потребителя.Потребителят е длъжен да уведоми писмено „Профил-Г” относно желанието си да върне стоката/стоките на имейл - office@aptekapliska.com и да я/ги върне на „Профил-Г” , като разходите по връщането са за сметка на потребителя.В случай на връщане на доставен вече продукт и спазване на условията за цялостност на опаковката и неизползване на стоката, „Профил-Г” възстановява сумата по стойността на продукта/ите в 30-дневния законоустановен срок чрез платежното средство, ползвано за плащане на поръчката. Всички разходи, които потребителят е направил за получаването и връщането на закупената стока и други разходи извън сумата по стойността на продуктите от поръчката, остават за негова сметка.

 

Авторски права

Копирането, възпроизвеждането, промяната под различна форма и разпространяването на материалите изложени в сайта на   ЕТ „Профил – Г – Георги Маринов” ( http://aptekapliska.com)  без изрично предварително писмено разрешение от наша страна е ЗАБРАНЕНО. Изтеглянето на материали е допустимо единствено за лично ползване и без комерсиална цел.

 

Съгласие от страна на потребителите

Посочените „Общи условия” представляват по същество правно споразумение между ЕТ „Профил – Г – Георги Маринов”  и Вас като потребител. Ако Вие не сте съгласен с Общите условия, молим за незабавното напускане  на уеб сайта.